תקנון

1.  פקח אינו יכול לעבוד יותר מ-12 שעות רצופות ולפיכך המזמין מתחייב לא להשתמש בשירותי הפקח מעבר לזמן זה. במידה ויועסק הפקח מעבר לזמן זה, החברה תהיה רשאית להפסיק את השימוש בפקחים באופן מידי והאחריות להפסקת העבודות על כל המשתמע מכך תהיה על המזמין בלבד.

2.  בביצוע עבודות ע”פ התרשימים המופיעים במדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות ובמדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה במפגשי מסילת ברזל יש להזמין לכל הפחות פקח נוסף מעבר לחובה לפי כל תרשים. לפיכך יש לאפשר לפקח לקחת הפסקות ע”פ הנדרש בחוק.

3.  על מזמין העבודה לוודא בטרם תחילת העבודה כי צוות האבטחה שהוזמן יעמוד באישורים הנדרשים.

4.  על מזמין העבודה להסדיר את כל האישורים וההיתרים הנחוצים על פי כל דין בנוגע לעבודותיו ולרבות בנוגע להסדרי התנועה הזמניים בעת ביצוע העבודות.